Підручники для школи
 

КЗО «Спеціалізована школа №55 інформаційно-технологічного профілю» Дніпровської міської ради

 

Методична робота

Звіт  про підсумки методичної роботи за 2020-2021 навчальний рік

  У 2020-2021 н.р. методична робота у школі здійснювалась відповідно до  Законів  України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції Нової української школи, Державним стандартом освіти та іншими нормативними документами, передбаченими чинним законодавством у 2020-2021 н.р.
  Робота реалізувалась на системі організаційної, пошукової, діагностичної та аналітичної діяльності з підвищення освітнього та  загального культурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції.

Протягом 2020-2021 н.р. учасниками навчального процесу  були виконанні наступні складові методичної роботи:

  • підвищення професійної майстерності вчителів через розвиток у них творчого потенціалу, формування в них навичок науково-дослідної роботи, зацікавленості педагогічними технологіями;
  • підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, сприяння самоосвіті вчителів  з метою неперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності;
  • створенні умови для підвищення професійного рівня інформаційної компетенції;
  • забезпеченні реалізації особистісно-зорієнтованих технологій, інтерактивного навчання і виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу;
  • виконання навчальних програм;
  • розвиток ключових компетенцій учнів, робота з обдарованими дітьми;
  • вивчення та популяризація досвіду творчих педагогів закладу та міста;
  • організація освітнього процесу в школі у період карантину із застосуванням технологій дистанційного навчання.

 

   У 2020-2021 н. р. педагогічний колектив школи продовжив участь участі в дослідно-експериментальній роботі за темою «Варіативні моделі

комп’ютерно - орієнтованого середовища в загальноосвітньому  навчальному закладі». З метою навчання і виховання креативної особистості в школі впроваджуються інноваційні технології роботи серед усіх учасників навчального роцесу.

   В школі організовано роботу методичної ради, методичних об’єднань вчителів гуманітарно-історичного циклу, природничого циклу, математичного циклу, вчителів іноземних мов, об’єднання вчителів фізкультури та художньо-естетичний цикл, об’єднання вчителів початкових класів. В школі організовані творчі групи вчителів, які підсилюють міжпредметні зв’язкі та впроваджують інноваційні засоби. Методичну роботу закладу координувала методична рада.

 Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

1. Про  підсумки роботи у 2020-2021 н.р. та організацію методичної роботи школи протягом 2020-2021 н.р.

2. Про організацію роботи над спільною методичною темою.

3. Про затвердження планів шкільних методичних об’єднань. 

4. Про підготовку учнів до участі у шкільних,  міських олімпіадах.

5. Про підсумки участі учнів у шкільних, міських  олімпіадах та інш.

     На засіданнях МО розглядалися теоретичні питання, вивчення нових педагогічних ідей і технологій; теорії особистісно-орієнтованого навчання. Обговорювалися практичні проблеми та шляхи їх усунення: подолання типових помилок, недоліки в контролі за діяльністю учнів на уроках; опрацьовано документи, що регулюють шкільне життя та ведення шкільної документації, розроблено заходи з проведення І етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад та підведено підсумки ІІ етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад.

Завдання, над якими працювали методичні об’єднання вчителів школи   у 2020-2021 н.р.:

1.  Моніторинг нормативних документів всіх рівней та робота на їх виконання ( накази, положення, інструкції, інструктивно-методичні листи). Аналіз та покращення інформативно-правової бази школи.

2.  Впроваджування в практику роботи педагогічного колективу досягнення передового педагогічного досвіду та сучасних  інтерактивних методик навчання.

3.   З метою обміну досвідом проведення відкритих уроків, семінарів, творчих звітів, тренінгів.

4.   Активізація методичної роботи класних керівників.

5.  Підвищення якості навчання і відповідальності за результати успішності здобувачів освіти, здійснення  моніторингових досліджень, обговорення аналізу результатів, обговорення  шляхів покращення рівня навчальних  досягнень учнів з шкільних предметів.

6. Продовження оволодіння 12-бальною системою оцінювання і перехід на 12 річну структуру навчання, формами контролю з метою визначення динаміки розвитку кожної дитини.

  Вчителі  школи  працювали над проблемами формування сучасної та  конкурентноспроможноїї  особистості шляхом  інтеграції навчально-виховної  діяльності у нових  соціокультурних умовах та формування національно свідомої особистості на уроках та в позаурочний  час засобами національно-патріотичного виховання.
    Вчителі початкових класів розвивають творчі здібності молодших школярів через роботу в групах над міні-проектами. Вчителі початкової школи турбуються про безпечність і комфорт учнів. В кабінетах оновлюються стенди, поліпшується матеріальна база.

   Протягом навчального року 2020-2021  шкільні методичні об’єднання працювали над проблемним питанням «Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій». Були проведені засідання та методичні наради,  у різних формах проводилася методична робота : індивідуальні форми роботи: самоосвітні програми педагогів, наставництво, методичні консультації, співбесіди;  групові форми роботи: методичні об’єднання, консультації  для молодих вчителів. Упродовж навчального року колективні та групові форми роботи поєднуються з індивідуальними. Значна увага приділяється самоосвіті як одній із форм індивідуальної методичної роботи. Кожен вчитель  працює над індивідуальною методичною темою.

   Відкриті  уроки з різних предметів та відкриті позакласні заходи  показали високу майстерність вчителів та інноваційний підхід у  їх проведенні, зацікавленість не лише педагогів , але й учнів.

  З метою підвищення фахового рівня, методики викладання предметів учителі  ознайомлювались з новинками науково-методичної літератури, з досвідом роботи вчителів міста та області, відвідували міські семінари. Протягом  2020-2021 н. р. вчителі закладу активно брали участь в роботі  районних та міських методоб’єднань.

  Протягом   року були проведені предметні тижні з української мови, правознавства, тиждень протидії булінгу, тиждень протипожежної безпеки.

  Відповідально  проводилась позакласна робота з учнями, невід’ємна від  навчальної діяльності виховна робота у школі, що забезпечує мотивацію учнів у навчанні. Учні школи постійно брали активну участь у загально шкільних заходах ( місячниках «Увага! Діти на дорозі!», боротьби зі СНІДом, спортивно-масової роботи, військово-патріотичного виховання; тижні права; тематичних заходах до Дня працівників освіти, Дня української писемності, Дня пам’яті жертв голодомору тощо).

Учні школи брали участь у конкурсах, олімпіадах, де показали високі результати.

  Велика подяка учням 5-А класу Загинайко Тимуру, Шаховій Ангеліні та учням 8-А класу Прокопенко Поліні і Плахотнюк Мілані які взяли участь в попередньому турі 8-ої Міжнародної олімпіади з англійської мови Hippo-2020. І вітаємо тих, хто пройшов відбір в півфінал- а це Загинайко Тимур, Прокопенко Поліна Плахотнюк Мілана.

    

        

  У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) було організовано дистанційне навчання. Цей виклик був вдало прийнятий  як вчителями, так і здобувачами освіти. З огляду на варіативність форм організації дистанційного навчання було максимально забезпечено всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією; організовано планування кількості та обсягу завдань, контрольних заходів, з урахуванням принципу здоров'язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів.

  Інструментами спілкування у дистанційному навчанні учасників освітнього процесу КЗО ««Спеціалізована школа №55 інформаційно-технологічного профілю» Дніпровської міської ради були:

– електронна пошта (для організації спілкування викладача й учнів, а також учнів між собою);

– різноманітні чати (голосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час вивчення іноземної мови у дистанційній формі є важливим моментом. Найбільш поширеними на сьогодні чатами  є Telegram, WhatsApp,Viber);

– відеоконференції ( Skype, Google Hangouts).

  Загальним програмним засобом стала платформа Google Classroom, яка допомагла створити і впорядковувати завдання, виставляти оцінки, коментувати і організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі як реального часу так і в режимі дистанційного навчання.
   У межах визначеної автономії закладу загальної середньої освіти завершилии 2020-2021 навчальний рік в умовах дистанційного навчання відповідно до структури, визначеної педагогічною радою на початку навчального року, а також з урахуванням виконання освітньої програми, навчального плану, календарно-тематичних планів.

   В основному план методичної роботи  за 2020-2021 навчальний рік виконано. Однак, є деякі напрями роботи, які потребують уваги. Більше необхідно працювати над удосконаленням уроків, як основної форми роботи. Усунути недоліки в інформаційному забезпеченні учителів,  використовувати ІКТ в навчально-виховному процесі , систематично удосконалювати форми методичної роботи з педагогічними кадрами. Також інтенсивніше працювати над формуванням комунікативної компетентності молодших школярів.

 

  Законодавчі документи, що регламентують діяльність освітньої галузі України

  Конституція України  

«Декларація прав дитини»  

«Конвенція про права дитини»

Закон «Про освіту» (закон)

Закон України «Про дошкільну освіту» 

Закон України «Про загальну середню освіту» 

Закон України «Про позашкільну освіту» 

Закон України «Про професійно-технічну освіту» 

Закон України «Про вищу освіту» 

Закон України «Про засади державної мовної політики»     

Закон України «Про місцеве самоврядування» 

Закон України «Про засади державної мовної політики»

Закон України «Про дитяче харчування» 

Закон України «Про охорону дитинства» 

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» 

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» від 05.11.2017 № 2163-VIII

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» 

Указ Президента України: «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» 

Указ Президента України: «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» 

Указ Президента України: «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю»  

Указ Президента України: «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» 

Указ Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» від 13.10.2015 № 580/2015

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641

Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа» від 12.01.18 № 5/2018

Указ Президента України «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» від 12.06.2015 № 334/2015

Указ Президента України «Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року» від 27.09.2013 № 532/2013

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» від 13.12.2017 № 903-р.

Концепція Нова українська школа.

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» від 16.03.2017 №545

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення патронату над дитиною» від 16.03.2017 № 148

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної політики розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року» від 01.03.2017 №115

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» від 21.08.2013 № 607

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 09.08.2017 №588

Наказ МОН України від 02.03.2017 №334 «Про унормування діяльності психологічної служби системи освіти»

Наказ МОН України від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ МОН України від 13.03.2017 № 369 «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ МОН України від 06.06.2017 № 624 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

 

Наказ МОН України від 31.12.2015 №1436 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі»

Наказ МОН України від 16.06.2015 №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ МОН України від 11.07.2017 «Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН України від 26.12.2017 № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти».

Наказ МОН України від 23.03.2018 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»

Наказ МОН України від 28.03.2018.№ 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти».

Наказ МОН України від 18.04.2018 № 391 «Щодо обладнання інноваційно-тренінгових класів».

Наказ МОН України від 13.04.2018 № 356 «Про окремі питання вибору та замовлення підручників закладами освіти в 2018 році».

Наказ МОН України від 16.04.2018 «Про затвердження положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти».

Наказ МОН України від 20.04.2018 № 405 « Про запровадження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня».

Наказ МОН України від 20.04.2018 №406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня»

Наказ МОН України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти I ступеня».

Наказ МОН України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня».

Наказ МОН України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти». 

Лист МОН України від 13.04.2018.№ 1/9-229 «Щодо порядку оплати документів про загальну середню освіту в  2018 році».

Лист МОН України від 02.04.2018 № 1/9-190 «Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи».

Лист МОЗ України від 29.03.2018 № 111-01/89 «Щодо медичних довідок для відвідання закладів освіти».

Лист МОЗ України від 29.03.2018 № 111-01/89 «Щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладу дошкільної освіти».

Лист МОН України від 27.03.2018 № 1/9-185 «Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017-2018 навчальному році». 

 

 

 

Наказ МОН від 20.02.2017  № 262 «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю»  

 

Рішення та розпорядження Дніпровської міської ради щодо питань освітньої галузі  

 

1.   Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради: Рішення міської ради від 20.10.2016 року № 40/15;

2.   Про підпорядкування комунальних закладів Дніпропетровської міської ради виконавчим органам Дніпропетровської міської ради: Рішення Дніпропетровської міської ради від 13.04.2016 року № 14/6;

3.   Про підпорядкування комунальних закладів Дніпровської міської ради виконавчим органам Дніпровської міської ради: Рішення Дніпровської міської ради від 20.10.2016 року № 33/15;

4.   Про передачу об’єктів нерухомого майна, основних засобів, нематеріальних активів та запасів навчальних закладів міста з балансу відділів освіти районних у місті рад на баланс департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради: Рішення міської ради від 20.10.2016 року № 24/15;

5.   Про внесення змін до рішення міської ради від 20.10.2016 № 24/15 «Про передачу об’єктів нерухомого майна, основних засобів, нематеріальних активів та запасів навчальних закладів міста з балансу відділів освіти районних у місті рад на баланс департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради»: Рішення міської ради від 21.12.2016 року № 22/17;

6.   Про Програму розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки: Рішення міської ради від 07.06.2016 року № 11/13;

7.   Про внесення змін до рішення міської ради від 07.09.2016 № 11/13 «Про Програму розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016-2020» роки: Рішення міської ради від 01.12.2016 № 18/16;

8.   Про внесення змін до Програми розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки від 17.05.2017 № 18/21: Рішення міської ради від 17.05.2017 № 18/21;

9.   Про іменні стипендії міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів міста Дніпропетровська: Рішення міської ради від 13.04.2016 року № 36/6;

10.   Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 № 36/6 «Про іменні стипендії міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів міста Дніпропетровська»: Рішення міської ради від 20.10.2016 року № 39/15;

11.   Про затвердження Програми впровадження шахового спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Дніпропетровська на 2016-2020 роки: Рішення міської ради від 08.06.2016 року № 16/9;

12.   Про заборону реалізації продуктів швидкого харчування у загальноосвітніх навчальних закладах міста: Рішення міської ради від 13.07.2016 року № 24/11;

13.   Про затвердження Міської цільової програми місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки: Рішення міської ради від 27.07.2016 року № 16/12;

14.   Про внесення змін до Міської цільової програми місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, 2016-2020 роки: Рішення міської ради від 20.10.2016 року № 12/15;

15.   Про внесення змін до Міської цільової програми місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016 - 2020 роки: Рішення міської ради від 01.12.2016 № 10/16;

16.   Про створення Молодіжної ради Дніпра: Розпорядження міського голови від 07.09.2016 № 632-р;

17.   Про внесення змін до розпорядження міського голови від 07.09.2016 № 632-р «Про створення Молодіжної ради Дніпра»: Розпорядження міського голови від 27.04.2017 № 342-р;

18.   Про посилення контролю за організацією харчування дітей і визначення переліку продуктів, напоїв, харчових добавок у складі продуктів, що заборонені для реалізації та використання у комунальних загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладах міста: Рішення міської ради від 07.09.2016 року № 51/13;

19.   Про затвердження Міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпропетровську на 2016-2020 роки»: Рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13;

20.   Про внесення змін до рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13 "Про затвердження Міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпропетровську на 2016-2020 роки»: Рішення міської ради від 21.12.2016 № 12/17;

21.   Про затвердження Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпропетровську: Рішення міської ради від 07.09.2016 № 49/13;

22.   Про внесення змін до рішення міської ради від 07.09.2016 № 49/13 «Про затвердження Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпропетровську»: Рішення міської ради від 21.12.2016 № 45/17;

23.   Про внесення змін до Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі: Рішення міської ради від 13.04.2017 № 35/19;

24.   Про посилення контролю за отриманням благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування: Рішення міської ради від 28.09.2016 року № 22/14;

25.   Про затвердження Положення про педагогічну раду при міському голові: Розпорядження міського голови від 11.11.2016 року № 858-р;

26.   Про затвердження Положення про батьківську раду при міському голові: Розпорядження міського голови від 11.11.2016 року № 865-р;

27.   Про затвердження Програми «Безпечна школа» на 2016-2020 роки: Рішення міської ради від 01.12.2016 року № 17/16;

28.   Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 17/16 «Про затвердження Програми «Безпечна школа» на 2016-2020 роки: Рішення міської ради від 17.05.2017 року № 19/21;

29.   Про Програму «Безпечне місто» на 2016-2020 роки: Рішення міської ради від 30.03.2016 року № 14/5;

30.   Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 14/5 «Про Програму «Безпечне місто» на 2016-2020 роки: Рішення міської ради від 01.12.2016 № 23/16;

31.   Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 14/5 «Про Програму «Безпечне місто» на 2016 - 2020 роки: Рішення міської ради від 13.04.2017 № 33/19;

32.   Про затвердження Міської цільової програми забезпечення енергозбереження у комунальних закладах освіти м. Дніпра на 2016 - 2017 роки: Рішення міської ради від 01.12.2016 року № 32/16;

33.   Про проїзд дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, учнів професійно-технічних та загальноосвітніх навчальних закладів у 2017 році: Рішення міської ради від 01.12.2016 року № 84/16;

34.   Про затвердження Програми розвитку освітньої технології «Дебати» у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки: Рішення міської ради від 21.12.2016 року № 10/17;

35.   Про іменні стипендії міського голови активній молоді міста Дніпра: Рішення міської ради від 15.02.2017 року № 56/18;

36.   Про затвердження Програми «Молодий педагог» на 2017 - 2021 роки: Рішення міської ради від 13.04.2017 року № 30/19;

37.   Про надання дозволу КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» на передачу з балансу локальних мереж у 160 комунальних закладах освіти на баланс департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради: Рішення міської ради від 13.04.2017 року № 52/19.

 

Накази управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

 

1. Про дотримання мовного законодавства в навчальних закладах міста Дніпра: Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 08.06.2017 №158

2. Про організацію особистого прийому громадян керівництвом управління освіти ДГП ДМР: Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.08.2017 №194