Дніпровська гімназія №55 Дніпровської міської ради

 

Інтелект України

Інтелект — один з найдорожчих ресурсів. Щоб пересвідчитися, наскільки цінним у сучасному світі є інтелект, варто переглянути інформацію про галузі економіки, що найбільш динамічно розвиваються: телекомунікації та Інтернет-проекти, фінансова галузь, високотехнологічне виробництво і ринок програмних продуктів. Навіть металургію, нафтопереробну та хімічну промисловість не можна уявити без сучасних технологій, і наукоємність цих галузей невпинно зростає.


 Сутність проекту полягає не в насиченні дитини знаннями, а в набутті нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів - сприйняття, пам’яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра - цілеспрямованості, працелюбності, наполегливості, сили волі, організованості, охайності тощо.

Процес навчання для дітей вибудовується у цікавій та насиченій формі. Навчання  орієнтоване на якісно інший зміст навчання з виходом за межі вивчення традиційних тем, установленням зв’язків з іншими темами, проблемами, дисциплінами, адже вивчення та пізнання нового відбувається органічно та передбачає стимулювання інтелектуального та особистісного розвитку учня через використання проблемних методів і завдань проблемного характеру, пошуку альтернативних інтерпретацій навчальної інформації, що сприяють формуванню в учнів творчого підходу.

 

Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та цікавим відео матеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим, діти мають можливість наочно побачити те, що вони вивчають, а казкові герої супроводжують  дітей на усіх уроках, мотивуючи їх до якісного і творчого виконання завдань. Важливим моментом проекту є формування емоційно-позитивного стану дитини в процесі навчання. Це відбувається через незвичну добірку  видів завдань: виконання пісень під караоке, читання казок способом стеження за диктором презентації, робота з уривками мультфільмів та пошук переглянутого в тексті, вправа «Фотоапарат» тощо…Саме ці нетрадиційні методи та форми сприяють зацікавленню дітей, отриманню і засвоєнню знань у динаміці та співпраці.

До переліку загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, уведені нові: предмет «Навчаємося разом», на якому діти розвивають пам’ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет «Еврика», на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над розв’язанням складних задач. Завдяки тому, що під час розробки й апробації програми проект супроводжували провідні науковці Інституту здоров’я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого — втоми, втрати цікавості. Крім обов’язкових уроків фізичної культури, кілька разів протягом кожного уроку учні беруть участь у музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовуючи елементи, що сприяють релаксації.

 
 
Програма розроблялася таким чином, щоб урахувати вікові особливості учнів і не лише зберегти, а й збільшити інтерес дітей до навчання. Завдяки міжпредметним зв’язкам, засобам наочності й відеоматеріалам об’єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим.
 

У межах проекту учні початкової школи навчаються за спеціально розробленими навчальним планом і навчальними програмами, які дозволяють:

  1. Розвинути математичні здібності дітей, створити передумови для успішного засвоєння шкільного курсу математики, успішної участі в олімпіадах з математики.
  2. Сформувати навички раціонального читання, створивши передумови для успішного засвоєння предметів гуманітарного циклу.
  3. Вільно спілкуватися іноземними мовами.
  4. Сформувати первинні уявлення про фізичні, хімічні, біологічні об’єкти, створивши передумови для якнайкращого засвоєння хімії, біології, фізики, успішної участі в олімпіадах з цих навчальних предметів (навчальні предмети «Я і Україна», «Еврика»).
  5. Сформувати компетентність «Умій вчитися», розвинути пізнавальні процеси дітей, створивши передумови для успішного навчання дитини (предмет «Навчаймося разом»)

 

Впровадивши дану програму наші учні мають змогу сформувати цілісний науковий світогляд, загальнонаукові, навчальні, загальнокультурні, технологічні, комунікативні і соціальні компетентності на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами навчально-пізнавальної і практичної діяльності. У проекті враховано природні здатності молодшого школяра, вразливість його психіки, допитливість у пізнанні самого себе, схильність до імітації  зразків поведінки дорослих, що зумовлює вплив програмового змісту не лише на інтелектуальний, а й на соціальний і особистісний розвиток учня. Але слід зазначити, що уроки дуже насичені завданнями,  а тому для максимально ефективної реалізації програми доцільно пояснювати батькам не лише позитивні сторони, а й розповісти, а краще надати зошити та попрацювати урок, аби батьки зрозуміли,  що дитина має мати високу мотивацію та  концентрацію уваги, адже попри наявність ігрових моментів, фізкультхвилинок, не всі діти дійсно можуть розкритися та дійсно продуктивно працювати. І хоча тестування недоцільне пі час вступу дітей до школи, але ефективно було б проведення пробних уроків і з дітьми, і з батьками, аби і дітки, і батьки змогли відчути темп роботи та зрозуміти і спробувати оцінити свої сили.

Але якщо Ви бажаєте сформувати інтелектуально розвинуту особистість, яка вміє думати та діяти, то проект «Інтелект України»  саме для Вас!